logo chemedu          

             สาขาวิชาเคมี (5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เริ่มดำเนินการจัดทำหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2555 และเริ่มรับนักศึกษาใน ปีการศึกษา 2556 
เป็นรุ่นแรกโดยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการสอนเคมีให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับปรัชญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น