ปรัชญา 

     ครูเคมีคือ ผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำทักษะมาบูรณาการกับนวัตกรรมทางเคมี เพื่อก้าวสู่สากล

วิสัยทัศน์

     ผลิตและพัฒนาครูเคมีให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่ระดับชาติ

พันธกิจ

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการสอนเคมี ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.  มีความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาทางเคมี และสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเคมี ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติได้

2.  มีทักษะและความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับเทคนิคในการสอนเคมีได้

       3.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู