2

มื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการครุ-ศาสตร์เพื่อพัฒนาครูเขตอันดามัน ในหลักสูตรที่ 4 หัวข้อ “การสร้างสื่อการสอนวิชาเคมี สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 2) ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ และอาจารย์ปสุตา แก้วมณี มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 35 คน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูเคมีให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality; AR) และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเคมีได้จริงและมีประสิทธิภาพ

สื่อมัลติมีเดีย