21822

สาขาเคมี คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเคมีอย่างที่เคมีเป็น ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560 ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีมาเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับนักศึกษาสาขาเคมี คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 รวมทั้งสิ้นประมาณ 94 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาครูเคมี มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมีที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นครูเคมีมืออาชีพต่อไป

สื่อมัลติมีเดีย